Statuten Vereniging het Zeeuws Melkschaap

Heden, de zestiende januari Negentienhonderd vijf en tachtig, verschenen voor mij, mr Adriaan Johannes Sauer, notaris ter standplaats Vlissingen:
1. De heer Cornelis Kostense, directeur geneesheer, wonende te 4382 AH Vlissingen, Kenau Hasselaarstraat 85, geboren te Biervliet op 15 november negentienhonderd zeven en dertig
2. De heer Willem Koster, leraar, wonende te 4334 BX Middelburg, Espenlaan 1, geboren te Zaamslag op twee en twintig november negentienhonderd negen en twintig;

die verklaarden:

dat zij tezamen met anderen, op een daartoe belegde vergadering, gehouden te Koudekerke op veertien december negentienhonderd vier en tachtig, de hierna te melden vereniging hebben opgericht, teneinde volgens regels en voor een doel, als hierna nader is omschreven, samen te kunnen werken;

dat op deze daartoe wel en wettig bijeengeroepen vergadering de statuten van de vereniging zijn vastgesteld, en tevens is besloten deze op de voet van het bepaalde in artikel 28 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te doen opnemen in een notariële akte, opdat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid zal bezitten;

dat zij, comparanten, op deze vergadering zijn aangewezen en gemachtigd de vereniging ten deze te vertegenwoordigen, bij deze notariële akte te compareren en in de statuten alsnog zodanige wijzigingen aan te brengen als nodig of wenselijk mocht blijken te zijn, mits niet van principiële aard zijnde;

dat van het verhandelde op deze vergadering blijkt uit het afschrift van de notulen dezer vergadering , hetwelk aan deze akte is vastgehecht;

dat aldus zijn vastgesteld de navolgende;

S T A T U T E N:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: "HET ZEEUWS MELKSCHAAP".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het behoud van het Zeeuws Melkschapenras;
b. De bevordering van de fokkerij en houderij van het Zeeuws Melkschaap in de ruimste zin des woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. Het vaststellen van de rastypische eigenschappen van het Zeeuws Melkschaap en het formuleren van een fokdoel;
b. Het verzorgen van de registratie en de stamboekhouding;
c. Het medewerken aan het organiseren van keuringen en fokdagen;
d. Het bevorderen van samenwerking tussen de leden;
e. Het adviseren van de leden op het gebied van gezondheidszorg, erfelijkheidsleer en fokkerij;
f. Het bevorderen van een efficiënte en economische bedrijfsvoering;
g. Het bevorderen van een goede afzet van dieren en melkproducten;
h. Het geven van voorlichting en het maken van propaganda;
i. Alle andere wettige middelen.
De vereniging beoogt niet het behalen van winst.

DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is aangegaan.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden /wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men daartoe een verzoek bij het bestuur heeft ingediend.
Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar noch vatbaar om door  erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoud te bestaan;
b. Door opzegging van het lid;
c. Door opzegging namens de vereniging;
d. Door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het eind van een Verenigingsjaar. Zij geschied door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
Indien niet tijdig is opgezegd, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot  gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschied door het bestuur, dat het betrokken lid zo spoedig mogelijk van het besluit met opgave van reden(en), in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en het hangende beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft het niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.    
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
3. Een bestuurslid treedt af in de algemene jaarvergadering, welke wordt gehouden in het zesde jaar nadat het bestuurslid benoemd is. Ieder bestuurslid is eenmaal herbenoembaar.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe ter men aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn bevoegd ieder afzonderlijk de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Voor het aangaan van geldleningen alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 11
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar.
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dn kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ver schaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening van verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept.

Artikel 13.
1. Alle leden zie artikel 4 lid 1 hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een stem.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid, met dien verstande dat dit lid niet meer dan een stem als gemachtigde kan uitbrengen.
2. Een stemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een   besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt  betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of,
Indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en degene die de notulen heeft gemaakt.

STATUUT WIJZIGING
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
Woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door deze algemene vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 16
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Artikel 17
1. De statutenwijziging treed pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de kamer van koophandel en fabrieken, binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 18
Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de Vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering,
Waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigt is.
2. Bij het niet bereiken van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden verdeeld onder de leden.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het Lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten wordt toegestaan. Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd:
tot voorzitter: de heer Kostense, de comparant sub 1 voornoemd;
tot secretaris: de heer Koster, de comparant sub 2 voornoemd;
tot penningmeester: de heer Koole, wonende te Middelburg, Noordweg 268.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE IN MINUUT is verleden te Vlissingen op de datum in het hoofd dezer akte is vermeld. Na de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris,

Ondertekend.
C. Kostense; W. Koster; Sauer.

VOOR AFSCHRIFT

Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de statuten zoals deze ter inzage liggen bij het bestuur.