Stamboekreglement het Fries Melkschaap

Algemeen
Het Fries Melkschaap is een zeer oud ras en bestaat als zodanig al meer dan 1000 jaar.
Het is een goed ontwikkeld, evenredig gebouwd schaap. Het melktype treedt sterk op de voorgrond, wat tot uiting komt in de wigvorm.
Het heeft en matig diepe borst, de buik is goed ontwikkeld en heeft weinig wol.
De benen zijn krachtig, droog en hebben een goede stand.
De wol is over het algemeen kort en goed gestapeld. De kwaliteit is fijn.
De kop en poten zijn onbewold, evenals de lange (tot aan de hakken), dunne staart.
De kop is vrij lang met brede snuit, van de zijkant gezien is het neusbeen licht gebogen. De beharing van de kop is fijn en licht roomkleurig. Bij sommige dieren komen halsbellen voor.
Het uier is goed ontwikkeld en fijn van structuur met middel grote spenen naar onder geplaatst.

De vruchtbaarheid is hoog. Twee jaar en oudere ooien werpen gemiddeld 2,5 lammeren.
De vruchtbaarheid van de enters ligt rond de 1,9. Het geboortegewicht van de lammeren ligt op ongeveer 4 á 5 kg.
Het Fries Melkschaap heeft goede moedereigenschappen, slechts zelden worden lammeren verstoten, daarnaast heeft het een rustig en evenwichtig karakter.

Melkschapen worden overwegend gehouden voor de melkproductie. Het heeft de hoogste melkproductie van alle schapenrassen en beschikt over een zeer lange lactatieperiode van 250 dagen of meer.
De melkproductie kan bij een goede voeding en verzorging gemakkelijk 500 kg bedragen met hoge gehaltes aan vet en eiwit.

Friese melkschapen zijn geregistreerd in het Frysk Melkskieppe Stamboek. Het is opgericht in 1908 en is hiermee het oudste schapenstamboek van Nederland het heeft tot doel het instandhouden en verbeteren van het Fries Melkschaap..

Stamboekregistratie

Stamboekbureau.
Stamboekadministratie vindt plaats middels het Falcoo automatiseringprogramma en wordt
bij gehouden door de stamboekhouder.

Stallijst.
Hierop staan de dieren zoals zij bij het stamboek bekend zijn. Deze lijst wordt éénmaal per jaar, in de maand oktober naar de bedrijven verzonden. Op deze lijst vermeldt u dan de dekram welke u ingezet heeft in uw fokkerij. De stallijst moet tezamen met een kopie van het officiële stamboekbewijs van de dekram, vóór 30 november, worden teruggezonden naar het stamboekbureau.

Geboortelijst.
Deze lijst wordt verzonden in de maand januari en hierop vermeldt u de lammeren welke geboren zijn uit de op de stallijst vermelde combinatie.
Deze geboortelijst moet vóór 1 mei worden teruggezonden naar het stamboekbureau, waarna registratie van de lammeren kan plaatsvinden.

Mutatieformulier.
Dit formulier kunt u gebruiken om uw mutaties zoals; verkopen, slacht, afvoer door sterfte, aan het stamboek door te geven. Alle mutaties dienen, binnen 14 dagen, bij het stamboekbureau gemeld te worden.

Elektronisch aanleveren.
Professionele melkschapenbedrijven kunnen volstaan met het, éénmaal per maand, elektronisch aanleveren van de geboorte en mutatieberichten.
Zij dienen echter wel een kopie van het officiële stamboekbewijs van de ingezette ram naar het stamboekbureau te zenden.

Nummering
De nummering van de dieren geschiedt geheel volgens de normen van het I.D.R. elke eigenaar is hiervoor zelf verantwoordelijk

Oormerken
Het stamboek adviseert het gebruik van het oormerk Combi Mini deze oormerken bestelt u via het I.D.R.

Elke fokker is zelf verplicht contacten met het I.D.R en de Gezondheidsdienst voor dieren te onderhouden en is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
Hobbymatige melkschapen bedrijven kunnen het stamboek verzoeken deze administratieve taak over te nemen en de gegevens periodiek elektronisch naar de Gezondheidsdienst voor dieren te verzenden.

Verkopen
Bij het verkopen van dieren (schapen of lammeren) is de verkoper verplicht dit bij de stamboekhouder te melden, middels het mutatieformulier,professionele melkschapen bedrijven kunnen dit elektronisch verzorgen.

Vermeld altijd: Verkoop/afvoer datum.
Levensnummer van het dier.
Nieuwe eigenaar (binnen of buiten het stamboek).
Reden van vertrek.
Indien gewenst, kunt u bij verkoop van lammeren of geregistreerde dieren, een registratiekaart aanvragen bij de stamboekhouder.
Na officiële overschrijving kan de koper(nieuwe eigenaar), wanneer hij een registratie/stamboekkaart op eigen naam wil hebben, tegen de dan geldende kosten een nieuwe kaart bij de stamboekhouder aanvragen.

Tarieven
Tarieven worden jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering. De jaarvergadering wordt gehouden zo snel mogelijk na afloop van het boekjaar.

Fokkerij

Ooien: Vrouwelijke dieren welke men wil inzetten voor de fokkerij, moeten in het stamboek geregistreerd staan en van stamboek ouders afkomstig zijn.
Na de eerste keer aflammeren kunnen ooien gekeurd worden. Na goedkeuring worden ze definitief in het stamboek opgenomen.
Goedkeuring volgt wanneer zij voor alle onderdelen minimaal de beoordeling B- ,70 punten hebben behaald. (70 punten is de ondergrens voor goedkeuring)
Deze ooien kunnen hierna blijvend ingezet worden voor de fokkerij.

Rammoeders
Zijn vrouwelijke dieren waaruit een dekram is geboren. Deze ooien moeten van stamboek ouders afkomstig zijn en opgenomen zijn in het stamboek (definitief goedgekeurd).
Goedkeuring volgt wanneer zij voor alle onderdelen minimaal de beoordeling B- ,70 punten hebben behaald. (70 punten is de ondergrens voor goedkeuring)
Deze rammoeders kunnen blijvend ingezet worden voor de fokkerij.

Dekrammen
Dekrammen moeten van stamboek-ouders afkomstig zijn en voor keuring worden aangeboden. Bij een positieve beoordeling kunnen zij definitief in het stamboek worden opgenomen.
Zij kunnen hierna blijven ingezet worden in de fokkerij.
Goedkeuring volgt wanneer zij voor alle onderdelen minimaal de beoordeling B=, 70 punten hebben behaald.(70 punten in de ondergrens voor goedkeuring)

N.B.
Zwart aan het lichaam(ogen, oren, lippen of op welke plek dan ook) wordt bij stamboekdieren niet geaccepteerd, een ooi blijft echter wel geregistreerd doch kan niet definitief in het stamboek worden opgenomen en is hierdoor uitgesloten als rammoeder. Er is besloten in de ledenvergadering dat een ram uit een moeder met een zwart vlekje beperkt mag worden ingezet als de moeder voor uier en speenplaatsing een AB beoordeling heeft gekregen en een algemene beoordeling van minimaal B+.
Een ram wordt definitief uitgesloten voor de fokkerij (afgekeurd).
Daarnaast geldt voor wit in het oog het zelfde als zwart aan het lichaam.

Hulpstamboek.

Dieren welke in aanmerking komen voor het hulpstamboek zijn ooien welke in ruim voldoende mate voldoen aan de rasstandaard van het Fries en/of Zeeuws melkschaap.
Bij doorfokken met een voorlopig of definitief goedgekeurde dekram kunnen alleen de vrouwelijke dieren in de 1e en 2e generatie geregistreerd worden.
In de 3e generatie kunnen ook de rammen weer geregistreerd worden en de ooien als rammoeder worden opgenomen. Ook ooilammeren van een niet goedgekeurde Zeeuwse of Friese dekram kunnen worden opgenomen in het hulpstamboek.

Keuringen:

Thuiskeuring.
Thuis keuring vindt in de regel plaats in de tweede helft van juli of in augustus. Voor ooien is het ook mogelijk om deze in juni te laten keuren als de lammeren gespeend worden.
Thuiskeuringen dienen, schriftelijk of via e-mail, te worden aangevraagd bij de stamboekhouder. Bij de aanvraag moet(en) het/de levensnummer(s) en de geboortedatum van de betreffende dier(en) vermeld worden.
Na controle van de gegevens gaat de aanvraag naar de inspecteur, deze zorgt voor verdere afhandeling en maakt de afspraken voor de thuiskeuringen.
De dieren moeten tijdens de thuiskeuring opgehokt zijn en individueel ter keuring worden aangeboden (voorgebracht).
De opgave van de te keuren dieren dient twee weken voor aanvang van de thuiskeuring in het bezit te zijn van de stamboekhouder. Dit houdt in: tweede week juni en tweede week van augustus.

De jaarlijkse fokdag en rammenkeuring wordt gehouden op de eerste maandag van augustus tijdens de landbouwtentoonstelling te Opmeer.
Hier kunt u dieren (rammen en ooien) aanbieden ter beoordeling.

Beoordeling: 90 en > = uitmuntend = A
85-89 = zeer goed = AB
80-84 = goed = B+
75-79 = voldoende = B
70-74 = matig = B-
69 en < = afgekeurd