Reglement melkcontrole Vereniging het Zeeuws Melkschaap

Voor de uitvoering van de melkcontrole wordt gebruik gemaakt van de uitvoerende instanties als de regionale rundvee organisaties, het melkcontrolestation en gegevensverwerker Fokwaarde+.
Indien de melkproducties volgens de door de Fokwaarde+ , de vereniging: Het Zeeuws Melkschaap en het Frysk molkskieppe Stamboek opgestelde regels (*) bepaald en vastgelegd zijn, worden de lijsten gefiatteerd.
Deze gefiatteerde melklijsten worden opgeslagen in het bestand, vermeld op officiële documenten en geven bepaalde rechten of een status aan het melkschaap.

De volgende voorwaarden worden gesteld aan deelname aan melkcontrole:

 1. De te controleren melkschapen moeten uniek en deugdelijk geïdentificeerd kunnen worden, met officieel toegelaten I&R-merken of met kenmerken zoals de beide stamboeken die hanteren.
 2. De frequentie van monstername is eens per 3, 4 of 6 weken (met toegestane afwijking van +/- 5 werkdagen).
  Een eenmalige verlenging van het interval tussen twee proefmelkingen met 4 weken (bijv.  i.v.m. vakantie ) is toegestaan.
  Een vaste regelmaat in monstername is niet toegestaan.
 3. De eerste proefmelking na af lammeren moet uitgevoerd worden binnen 56 dagen.
 4. Alle melkgevende en niet zogende ooien op het bedrijf moeten deelnemen aan de melkcontrole, tenzij er toestemming is verkregen om een afgesproken deel van de dieren te controleren.
  Zogende ooien zijn uitgesloten van officiële melkcontrole.
 5. Alle dieren welke meer dan 5 dagen aan de melk zijn, moeten worden bemonsterd.
 6. Van alle opgegeven dieren die na de vorige proefmelkdatum hebben afgelammerd, moet de aflamdatum opgegeven worden.
 7. De monsternemer mag geen huisgenoot of familielid in de eerste of tweede graad zijn van de schapenhouder.
 8. Er moet een opeenvolgend avond- en ochtend melkmaal gemeten en bemonsterd worden.
  Voor de gehaltebepaling is het toegestaan om een samengesteld monster te maken uit evengrote monsters van avond- en ochtendmelk.
 9. De monsternemer moet bij het melken aanwezig zijn.
 10. De schapenhouder moet te allen tijde volledige medewerking geven aan de proefmelking en hercontrole.
 11. Indien er voor een of meerdere dieren bij een hercontrole verschillen worden geconstateerd
  Ten opzichte van de proefmelking groter dan:
  - 0.3 kg bij een melkgift van maximaal 2.0 kg,
  - 0.4 kg bij een melkgift van 2.1 tot en met 4.0 kg,
  - 0.5 kg bij een melkgift groter dan 4.0 kg,
  - 0.40 % voor het eiwitgehalte of
  - 0.50 % voor het vetgehalte
  wordt de proefmelking voor alle dieren niet geaccepteerd en vervangen door het resultaat van de hercontrole.
  Indien er duidelijke aanwijzingen zijn voor opzettelijke beïnvloeding (ter beoordeling van Fokwaarde+ in overleg met de stamboeksecretaris van het ZMS) worden de melklijsten van alle schapen van de schapenhouders in dat jaar niet gefiatteerd.
  Bij herhaald opzettelijk beïnvloeden wordt de schapenhouder uitgesloten van verdere deelname aan de melkcontrole.
  De schapenhouder kan bij het bestuur van het ZMS in beroep gaan tegen uitsluiting van fiattering en/of tegen uitsluiting van deelname aan de melkcontrole.
 12. De deelnemer aan de melkcontrole staat toe dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor fokkerijdoeleinden, jaaroverzichten en publicaties.
 13. Tot fiattering van de melklijsten kan worden overgegaan als:
  - aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan
  - de melklijst minstens 160 lactatiedagen betreft en beëindigd is door droogzetten, sterfte of verkoop aan een niet deelnemer aan de melkcontrole
  - er maximaal twee fictieve proefmelkingen zijn (proefmelkingen waarbij de gegevens deels of totaal ontbreken ten gevolge van verloren gegaan zijn van   een monster, ziekte van het schaap, niet gemonsterd om een andere reden dan biest, enz.)

​*    De ICAR (international Committee for Animal Recording, ofwel de internationale  commissie voor het vastleggen van diergegevens) bepaalt de basisvoorwaarden voor  onder andere melkcontrole.
De Fokwaarde+ regels zijn hierop gebaseerd, zodat bij export melkgegevens ook  geaccepteerd worden.